over 123 ABC DEF GHIJ KLM NOPQ RST UVW XYZ overig

www.nehalennia.eu    Nehalennia/Mondia jargon


Op Nehalennia (en Mondia) worden veel afkortingen en typisch onderwijsjargon gebruikt.
Hier een (alfabetisch) overzicht. Aanvullingen van harte welkom!